Firmy partnerskie
 • CJ Blok

  PAMIR
 • BRUK-BET

  PAMIR
 • ELWID

  PAMIR
 • ANOTIS

  PAMIR
 • STYL BET

  PAMIR


  Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa PAMIR s.c poszukuje Wykonawcy na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"


  Dokument o tytule „Plan Rozwoju Eksportu" powinien zostać opracowany do dnia 25 marca 2011 r. i zawierać:
  1) informacje o dacie rozpoczęcia przygotowania dokumentu;
  2) informację o okresie sporządzania oraz zatwierdzenia Planu Rozwoju Eksportu
  2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
  3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
  4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
  5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
  i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
  6) analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdy z planowanych rynków docelowych;
  7) opis celów i strategii eksportowej;
  8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
  9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
  10) szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej koncepcji;
  11) wstępny harmonogram wdrożenia strategii eksportowej.


  Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową na kolejne dwa lata w zakresie produktów i rynków uzgodnionych z Zamawiającym.

  Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać elementy:
 • Pieczęć oferenta
 • Datę
 • Cene netto i brutto
 • Termin związania ofertą
 • Inne informacje wymagane w formularzu.

  Termin składania: 10.02.2011. Podpisany przez Oferenta Formularz Oferty powinien być przesłany pocztą na adres:
  Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa PAMIR s.c
  ul. Józefa Piłsudskiego 178
  37-100 Łańcut
  woj. podkarpackie


  Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: Cena: netto - 100%.
  W przypadku przedstawienia identycznych ofert, zdecyduje termin złożenia oferty.


  Plik z formularzem oferty do pobrania tutaj.

  22.01.2011 r.


 • Copyright © Pamir.